Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Blatnica

Dátum: 20.05.2019
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 9
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Blatnica
Zriaďovateľ OBEC BLATNICA vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správ
Zriaďovateľ OBEC BLATNICA vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Blatnici
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR
 • č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie prvej atestácie ( Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

 Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
 • prihláška do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
 • písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky zasielajte v termíne do 10.06.2019 na adresu:
Obecný úrad, 038 15 Blatnica č.1
Obálku označte. „Výberové konanie - riaditeľ ZŠ“. „ Neotvárať „

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Blatnici, dňa 20.5.2019 

starosta Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.