Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zámer odpredaja časti obecného pozemku - 12.7.2021

Dátum: 12.07.2021
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 74
Zámer odpredaja časti obecného pozemku - 12.7.2021

Obec Blatnica Obecný úrad, 038 15  Blatnica č.1 v súlade s § 9a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o&n

Obec Blatnica Obecný úrad, 038 15  Blatnica č.1 v súlade s § 9a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z v e r e j ň u j e  ZÁMER
 
predaja časti pozemku podľa § 9a, ods. 9 písm c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Zámer predaja časti nasledovného pozemku :
pozemok odčlenený geometrickým plánom (úradne overeným) dňa 7.7.2021 číslo G1-724/2021 a to parc. číslo C KN 139/2 o výmere 375 m2, druh pozemku záhrada a parc. číslo C KN 140 o výmere 640 m2, druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Blatnica
a to pre žiadateľku : Mgr. Vieru Miklerovú rod. Somorovú
Zdôvodnenie predaja časti  pozemku podľa § 9a, ods. 9 písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (prípad hodný osobitného zreteľa):
 - parcela KN-C číslo 139/2 – druh pozemku záhrada je oplotená žiadateľkou, ktorá sa o ňu stará a užíva ju od roku 1955
parcela KN-C číslo 140 – druh pozemku ostatná plocha . Táto parcela susedí s parcelou 139/2, ktorú žiadateľka dlhodobo užíva.
 
Zámer odpredaja časti pozemku bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Blatnici č. 38/2021 zo dňa 30 .06.2021. Kúpno-predajná zmluva bude predložená na schválenie na najbližšom zasadnutí OZ v Blatnici.

 

 

 

Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.
starosta obce

 

Dátum zverejnenia na úradnej tabuli : 12.7.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.