Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia o začatom správnom konaní - výrub drevín

Dátum: 15.11.2021
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 118
Informácia o začatom správnom konaní - výrub drevín

Dňa 09.11.2021 podala Obec Blatnica, Blatnica č.l, v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa - 6 ks Jaseň - na parcele C-KN č. 808/1 v k. ú. Blatnica, ktoré sú vo vlastníctve Obce. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Obec Ďanová, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou


dňa 25. novembra (utorok) 2021 o 9:30 hod.,
so stretnutím pozvaných na obecnom úrade v Blatnici.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade v Dánovej, Ďanová č. 22, v úradných hodinách v pondelok až piatok a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené v znení neskorších predpisov.


Zverejnené dňa : 15.11.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.