Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh dodatku č. 5 K VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: 23.11.2021
Autor: Obec Blatnica
Počet videní: 86
Návrh dodatku č. 5  K VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Svoje pripomienky k návrhu dodatku č. 5 k VZN môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr do 9. decembra 2021.

Obec Blatnica zverejňuje návrh dodatku č. 5 všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týmto dodatkom sa upravuje a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Blatnice zo 1/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Obec Blatnica (ďalej len obec) podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v y d á v a pre katastrálne územie obce Blatnica

Návrh dodatku č. 5

K VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce B L A T N I C A

Tretia časť
Daň za psa

§13
Sadzba dane

1. za psa staršieho ako 6 mesiacov a chovaného v rodinných domoch a bytoch v súkromnom vlastníctve na území celej obce sa určuje sadzba dane vo výške 5 €.
2. za psa staršieho ako 6 mesiacov chovaného v nájomných obytných domoch na území celej obce sa určuje sadzba dane vo výške 5 €.


Štvrtá časť
Daň za užívanie verejného priestranstva

§17
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva

Za užívanie verejného priestranstva:
za predajné miesto na obecnom priestranstve je 0,33 € za m2 a deň (predaj potravín, textilu, obuvi, priemyselný tovar, drogéria a pod.)
za prenájom obecného priestranstva za účelom trvalého parkovania motorového vozidla je 0,02739726 € a deň t.j. 10,00 € za rok
za prenájom obecného priestranstva za účelom občasného parkovania motorového vozidla je 0,0136986 € za deň t.j. 5,00 € za rok


Siedma časť
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 30
Sadzba poplatku


1. Sadzba poplatku sa mení takto :

a) pre poplatníka – pri nehnuteľnosti a dome slúžiacom na bývanie podľa
počtu osôb prihlásených k trvalému resp. prechodnému pobytu je
0,0739726 € za osobu a kalendárny deň t.j. 27,00 € pri 2-týždňovom vývoze

b) pre poplatníka – pre nehnuteľnosti na území obce, ktorú užíva na rekreač-
né účely ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý resp.
prechodný pobyt je 0,0739726 € t.j. 27,00 €/rok pri 2-týždňovom vývoze

c) za zamestnancov (pošta, poľnohospodárske družstvo a pod.) je poplatok
27,00 €/rok a zamestnanec

d) pre prevádzkovateľov obchodov, pohostinstiev, spoločnosti s.r.o., drobné
prevádzky ako aj pre poskytovateľov ubytovacích kapacít (penzióny, uby-
tovanie v súkromí ...) je 0,1506849 € na deň t.j. 55€/rokOstatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.
Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.
starosta obce


Vyvesené dňa : 23.11.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.