Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vystavenie matričného dokladu

Matričné doklady – rodný, sobášny a úmrtný list sa vystavujú na počkanie v jednom vyhotovení. Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričného dokladu, ktoré sa týkajú jeho, alebo členov jeho rodiny. Vydá ho len tá matrika, ktorá vystavila prvopis dokladu, pričom občan predloží platný preukaz totožnosti a zaplatí správny poplatok 5 €.

a) rodný list – vystaví príslušný mestský alebo obecný úrad podľa miesta narodenia dieťaťa.

  1. Ak sa dieťa narodilo v platnom manželstve - rodný list vyzdvihne otec dieťaťa. Na príslušnom matričnom úrade predloží k nahliadnutiu sobášny list, platné preukazy totožnosti a tlačivo Hlásenie o narodení vydané pôrodnicou. Meno alebo mená dieťaťa určí matka v pôrodnici a otec dieťaťa ho potvrdí svojím podpisom na matrike. Priezvisko dieťaťa je dané podľa dohody rodičov na sobášnom liste.
  2. V prípade, že rodičia nie sú zosobášení, dostavia sa na ktorýkoľvek matričný úrad s platnými preukazmi totožnosti /právoplatný rozsudok o rozvode manželstva/ a spíšu ešte pred narodením dieťaťa Zápisnicu o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, aby spoločne určili otcovstvo a priezvisko už počatého dieťaťa. Túto zápisnicu si zoberie budúca mamička so sebou do pôrodnice.
  3. Ak sa dieťa narodilo slobodnej matke - rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, na nahliadnutie predloží platný preukaz totožnosti a vyhlásenie o osobnom stave.
  4. Ak sa dieťa narodilo rozvedenej matke - rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, na nahliadnutie predloží platný preukaz totožnosti a právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Do 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode manželstva musí byť podľa zákona o rodine zapísaný do matriky ako otec dieťaťa manžel matky. Až po úspešnom zapretí otcovstva na súde (matkou alebo otcom dieťaťa) môže biologický otec určiť otcovstvo na matrike.
  5. Ak sa dieťa narodilo vdove - rodný list vyzdvihne matka dieťaťa, na nahliadnutie predloží platný preukaz totožnosti a úmrtný list manžela. Rodný list sa vydáva rodičom dieťaťa, vo výnimočnej situácii môže rodný list vybaviť po predložení dokladov aj iná osoba na základe splnomocnenia. Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, vydanie duplikátu je spoplatnené správnym poplatkom 5 €.

b) sobášny list – vystaví príslušný matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva.

  1. sobasna_miestnostUzavretie manželstva na matričnom úrade, v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt - snúbenci predložia originál rodných listov /osvedčená fotokópia/, platný občiansky preukaz /platný cestovný pas a potvrdenie o trvalom pobyte v prípade, ak jeden zo snúbencov je štátny občan SR s trvalým pobytom mimo územia SR/, prinesú čitateľne a zrozumiteľne vypísanú Žiadosť o uzavretie manželstva. Ak je jeden zo snúbencov rozvedený je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. V prípade vdovca /vdovy/ sa predkladá úmrtný list zomretého alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení za mŕtveho. Pri neplnoletosti jedného zo snúbencov je nutné priniesť právoplatný rozsudok príslušného okresného súdu o povolení. 
  2. Uzavretie manželstva na matričnom úrade, v ktorom nemajú snúbenci trvalý pobyt – snúbenci predložia všetky hore uvedené doklady, prinesú Povolenie na uzavretie manželstva /delegáciu/ vystavenú matričným úradom v mieste trvalého pobytu jedného z nich /správny popl. 20 € (od 1.1.2018)/. Matričný úrad v mieste konania sobáša skontroluje podklady a vyberie poplatok 20 € (od 1.1.2018). Ak sa snúbenci rozhodnú uzavrieť manželstvo mimo určenú obradnú miestnosť, príp. mimo schválených sobášnych dní zaplatia správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
  3. Uzavretie manželstva občana SR a cudzinca – občan SR predloží Žiadosť o uzavretie manželstva a všetky doklady uvedené v časti 1. Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva originál rodný list /osvedčená fotokópia/, doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, doklad o štátnom občianstve, doklad o pobyte /nie starší ako 6 mesiacov/, potvrdenie o osobnom stave /nie staršie ako 6 mes./, úmrtný list zomretého manžela, ak je cudzinec ovdovelý, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec rozvedený a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť. Všetky predložené cudzojazyčné doklady musia byť úradne preložené, okrem dokladov v českom jazyku. Matričné doklady, vydané v cudzine musia byť opatrené vyšším overením, ak ho majú mať.
  4. Uzavretie manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi – snúbenci si podajú žiadosť na matričnom úrade, v ktorého obvode sa uvedený kostol nachádza. Ani jeden z nich nemusí mať v uvedenom obvode trvalý pobyt. Ďalej predkladajú ostatné doklady uvedené v časti 1. Za prípravu podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženského spoločenstva - správny poplatok 10 € (od 1.1.2018).

Uzavretie manželstva mimo určené sobášne dni (štvrtok a sobota) - správny poplatok 20 € (od 1.1.2018) a uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti - správny poplatok 70 € (od 1.1.2018).

c) úmrtný list - vystaví príslušný matričný úrad, v obvode ktorého úmrtie nastalo alebo bola nájdená mŕtvola.

Pozostalí, príp. osoba, ktorá vybavuje pohreb, príp. pohrebná služba predložia matričnému úradu List o prehliadke mŕtveho 3 xdoklad totožnosti zomretého. Matrika prekontroluje doklady a doplní chýbajúce údaje v nich, vyhotoví úmrtný list a odovzdá ho osobe vybavujúcej pohreb /pohrebnej službe/ a tiež tlačivo Žiadosť o príspevok na pohreb

Ako postupovať pri úmrtí PDF  nižšie.
Osobitná matrika v Bratislave - zápis všetkých matričných udalostí, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine, a to narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie. Pracovisko osobitnej matriky nepreberá žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt a ten zabezpečí vystavenie dokladov na použitie v SR. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť cudzozemskú verejnú listinu – originál alebo notárom osvedčenú fotokópiu, zviazanú s jej úradným prekladom, okrem českého jazyka. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t.j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE. Žiadateľ predloží doklad totožnosti občana SR a spíše na matrike Zápis o danej matričnej udalosti. Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - správny poplatok 10 € (od 1.1.2018)

Informácie o všetkých poplatkoch nájdete v sadzobníku poplatkov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Ako postupovať pri úmrtí Veľkosť: 305 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2022
Žiadosť o vydanie matričného dokladu pre rodinného príslušníka Veľkosť: 253.1 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2022
Žiadosť o vydanie vlastného matričného dokladu Veľkosť: 252.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2022